O nas

Ośrodek stworzył i kieruje nim mgr Bernard Dawicki, specjalista psychoterapii uzależnień. Zajmuje się on problematyką alkoholową już od 1988 r. Od roku 1992 uczestniczy w organizowanych przez Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie szkoleniach specjalistycznych w tym Studium Terapii Uzależnień. Zanim zaczął pracować w Legnicy, był koordynatorem realizowanego intensywnego programu terapii uzależnień Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych (woj. Opolskie).

W 1997 roku zostaje kierownikiem Ośrodka Terapii Uzależnień Legnicy ul. Chojnowska 81 bud. E (w ramach Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi). Dzięki staraniom jego jak i personelu, pomimo trudnych początków, opracowano i wdrożono program oddziaływań terapeutycznych w dziennym oddziale terapii uzależnień a dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy oraz współpracy z oddziałem detoksykacyjnym w Złotoryi pacjentów zaczęło przybywać. Ujmując rzecz nieformalnie, rok 1997 rozumiemy jako czas powstania naszego ośrodka w Legnicy.

W 1999 r. w funkcjonowaniu Ośrodka nastąpiły poważne zmiany organizacyjne. W wyniku zakończeniem remontu następnych budynków otrzymano nową bazę lokalową pozwalającą na utworzenie oddziału całodobowego terapii uzależnień. Równocześnie, dokonano przejęcia dotychczas istniejącej w ramach innego ZOZ w Legnicy, Poradni Odwykowej z całym zespołem tam zatrudnionym. W związku z tą nową sytuacją personalną rok 1999 wraz z dotychczasowym zespołem przeznaczono na dokształcanie nowo przyjętych pracowników. Pomimo trudności, z dużym wsparciem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, udało się zrealizować skupienie w jednym miejscu takich rodzajów działań, które tworzyły szeroką ofertę programową. W skład Ośrodka Terapii Uzależnień wchodziły, bowiem:
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień
Dzienny Oddział Terapii Uzależnień
Poradnia Leczenia dla Uzależnionych i Współuzależnionych.

W roku 2000 w związku z przekształceniami systemowymi w polskiej służbie zdrowia podjęto decyzję o odłączeniu się Ośrodka Terapii Uzależnień w Legnicy od struktur Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi i utworzeniu samodzielnej jednostki jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej z dotychczasową siedzibą oraz personelem w nim zatrudnionym. W roku 2000 udało się przeprowadzić szereg procedur rejestracyjnych, wraz z zakontraktowaniem na rok 2001 usług naszego Ośrodka.

Terapia podstawowa dla osób uzależnionych, stacjonarna i "dochodząca"
Oferta terapeutyczna dla osób uzależnionych "po terapii"
Zajęcia dla osób współuzależnionych
Zajęcia dla sprawców przemocy w rodzinie